تیم‌ها و شرکت‌کنندگان در مسابقه 2022

نام تیمنام اعضارشته تحصیلیدانشگاهتصویر پرسنلی
آپتیموس پرایمعلیرضا گرگوری مطلقکارشناسی مهندسی برقدانشگاه صنعتی شریف
آپتیموس پرایمپریشاد مخبرکارشناسی علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
آپتیموس پرایممحمد پسندهکارشناسی ارشد مهندسی برقدانشگاه تهران
آنالیزفرزانه باباعلیکارشناسی ریاضیدانشگاه صنعتی شیراز
اَتَک آن دیتادانیال برهمندزادهکارشناسی ارشد آماردانشگاه علوم پزشکی تهران
اَتَک آن دیتاپویان نژادیدکتری آمارNational University of Ireland
اَتَک آن دیتاسینا توکلیکارشناسی ارشد ریاضیدانشگاه تهران
اوپتو نارسی علوم و تحقیقاتفاطمه سعادتدکتری برق مخابراتدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اوپتو نارسی علوم و تحقیقاتنسترن نوری وطندکتری برق مخابراتدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اوپتو نارسی علوم و تحقیقاتآرین اقبال افسریکارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
بهینه‌سازی مقعرمحمدامین رئیسیکارشناسی علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
بهینه‌سازی مقعرابوالفضل سلطانیکارشناسی مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
بهینه‌سازی مقعرسید شاهد رضوی زادهکارشناسی علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
بهینه‌گر تاپلعیا افضلی پوردکتری ریاضی کاربردیدانشگاه علم و صنعت ایران
بی‌نام!زهرا حیدری‌فرکارشناسی ریاضیدانشگاه صنعتی شریف
بی‌نام!صبا سادات مولاییکارشناسی ریاضیدانشگاه صنعتی شریف
بی‌نام!فاطمه محمدیکارشناسی ریاضیدانشگاه صنعتی شریف
جغدماهیمتین انصاری‌پورکارشناسی علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
جغدماهیدیبا هاشمیکارشناسی علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
جیگرپیچعلی گلستانیکارشناسی ریاضیات و کاربردهادانشگاه علم و صنعت ایران
جیگرپیچپویا جعفریکارشناسی مهندسی کامپیوتردانشگاه علم و صنعت ایران
چیچیعلیرضا توفیقی محمدیکارشناسی ارشد علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
چیچیفیروزه ابریشمیکارشناسی ریاضیات و کاربردهادانشگاه صنعتی شریف
رباط کریمپوریا جلالی فراهانیکارشناسی علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
رباط کریمعلی مرادی شهمیریکارشناسی علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
رباط کریمعلی انصاری فرکارشناسی علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
رندُمنیلوفر کریمیکارشناسی ریاضیات و کاربردهادانشگاه تهران
رندُمزهرا هونجانیکارشناسی علوم کامپیوتردانشگاه تهران
رندُمنگین شادگارکارشناسی ریاضیات و کاربردهادانشگاه تهران
رندوم نویز میکرزمحمدسعید حقیکارشناسی ریاضیدانشگاه صنعتی شریف
رندوم نویز میکرزمهدی سلمانی صالح آبادیکارشناسی مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
رندوم نویز میکرزمحمدحسین کاشانی جباریکارشناسی مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
فتیگهادی زمانیکارشناسی ارشد علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
فتیگمحمد هادی برزگرکارشناسی ارشد علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
فتیگمحمد علی کرمیکارشناسی ارشد ریاضیدانشگاه صنعتی شریف
فرینهعلیرضا نصیری کیاکارشناسی ارشد مهندسی مکانیکدانشگاه سمنان
کاناکپریان حاتمیکارشناسی ارشد ریاضی کاربردیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاناکویدا ساجدیکارشناسی ارشد ریاضی کاربردیدانشگاه شهید بهشتی
کاناکسبا قاسمی نراقیدکتری مهندسی شیمیدانشگاه اوکلاهاما
لو پونتریاگینامیرعباس اسدیکارشناسی مهندسی کامپیوتردانشگاه بوعلی سینا همدان
مایزرزارشیا معینیکارشناسی ریاضیدانشگاه صنعتی شریف
مایزرزعارف نمایندهکارشناسی علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
مایزرزآرشا نیکساکارشناسی ریاضیدانشگاه صنعتی شریف
هویجمهرشاد میرمحمدیکارشناسی مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
هویجسید عرفان موسویانکارشناسی علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
Hybridبهنام روحانیکارشناسی ریاضیات و کاربردهادانشگاه صنعتی شریف
Hybridامیرسالار صفایی قادریکارشناسی علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
Hybridمانی حاجی مهدیکارشناسی علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
یوتیامیر عباس بخشی پوردکتری کامپیوتردانشگاه تهران
اسامی تیم‌ها به ترتیب حروف الفبا آمده‌است.
  • نتایج امتیازات تیم‌هایی که پس از فاز مطالعاتی و توسعه نرم‌افزار با ثبت‌نام در سامانه کوئرا در مسابقه برخط شرکت داشته‌اند:
نام تیممرحله اولمرحله دوممرحله سوممرحله چهارمامتیاز نهایی
Hybrid1.19502.05001.73921.8634697.4
رندوم نویز میکرز1.19501.86001.44211.3763652.9
لو پونتریاگین1.19521.16001.33551.1599624.6
یوتی0.69330.03001.20151.0676594.0
رندُم0.7350-0.2600-0.4590-0.2499492.7
چیچی1.11550.6000-0.6574-0.7146-443.7
اَتَک آن دیتا0.75340.6000-0.6574-0.7146-441.3
اوپتو نارسی علوم و تحقیقات0.9021-0.6000-0.6574-0.7146-430.3
بهینه‌سازی مقعر0.9021-0.6000-0.6574-0.7146-430.3
جغدماهی0.9021-0.6000-0.6574-0.7146-430.3
فرینه0.9021-0.6000-0.6574-0.7146-430.3
هویج0.9021-0.6000-0.6574-0.7146-430.3
کاناک0.9021-0.6000-0.6574-0.7146-430.3