تیم‌ها و نتایج

تیم‌ها و شرکت‌کنندگان در مسابقه 2021

اسپارکآیدا افشارمحمدیاندانشگاه صنعتی شریفآیدا افشارمحمدیان
اسپارکملینا مهرانیدانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات
اسپارکمتین امینیدانشگاه صنعتی شریف
اِستارزمرضیه عبدالحمدیدانشگاه صنعتی شریف
اِستارزفاطمه علی میرزائیدانشگاه صنعتی شریف
اِستارزمحسن باقریدانشگاه صنعتی شریف
اسلوپ 1زهره امینی فرددانشگاه سمنان
اسلوپ 1فاطمه درگاهیدانشگاه سمنان
اسلوپ 1حسین عالمیدانشگاه سمنان
اسلوپ 2نسرین میرحسینیدانشگاه سمنان
اسلوپ 2فرزانه نجفی‌پور گنجهدانشگاه سمنان
اسلوپ 2ماریا طوفاندانشگاه سمنان
اوپتو نارسی علوم و تحقیقاتآرین اقبال افسریدانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات
اوپتو نارسی علوم و تحقیقاتنسترن نوری وطندانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات
اوپتو نارسی علوم و تحقیقاتفاطمه سعادتدانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات
بهینه سازاناحسان اسحقی نصرآبادیموسسه آموزش عالی بهائیاحسان اسحقی نصرآبادی
بهینه سازانمتین نوح نژادموسسه آموزش عالی بهائی
بهینه سازانشروین روحانیموسسه آموزش عالی بهائی
پانداعلی فتحیدانشگاه صنعتی شریف
پاندامحمد رشیددانشگاه صنعتی شریف
پانداشایان رنجبرزادهدانشگاه صنعتی شریف
تحلیلمحمد رضیئیدانشگاه صنعتی شریف
رهامحمدرضا علی‌محمدیدانشگاه صنعتی شریف
سولوامیر عباس بخشی پوردانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
عقاب‌های خسته‌بالدیبا هاشمیدانشگاه صنعتی شریف
عقاب‌های خسته‌بالاحمد رحیمیدانشگاه صنعتی شریف
لوموسمریم خوش سیمای برگرددانشگاه سمنان
لوموسفائزه سادات حسینی میقاندانشگاه سمنان
لوموسسید حمزه میرزاییدانشگاه سمنان
مدادنارگل لطفی زادهدانشگاه تهران
مهم نیستسجاد ولاییدانشگاه صنعتی شریف
مهم نیستمحمد جواد اکبریدانشگاه صنعتی شریف
اسامی تیم‌ها به ترتیب حروف الفبا آمده‌است.

جدول امتیازات و نتایج مسابقه 2021

امتیازات این جدول همان متغیر $z’_i$ هستند که نحوه محاسبه آن‌ها در این‌جا توضیح داده شده است.

نام تیمدور اولدور دومدور سومدور چهارمدور پنجمامتیاز نهایی
اسپارک00.700.490.580.67556.92
اِستارز00.941.02-0.12-1.31-441.98
اسلوپ 101.41-0.390.540.67523.43
اسلوپ 201.41-0.390.540.67523.43
اوپتو نارسی علوم و تحقیقات00.782.31-2.21- 1.34- 366.42
بهینه سازان00.46-0.470.560.67539.36
پاندا00.730.590.600.67559.70
تحلیلعدم ارسال
رهاانصراف
سولو00.73-0.471.08-1.34-428.30
عقاب‌های خسته‌بال00.930.590.600.67562.53
لوموسعدم ارسال
مدادانصراف
مهم نیستانصراف
اسامی تیم‌ها به ترتیب حروف الفبا آمده‌است.