وبلاگ Optimizer 2022!

آخرین مطالب وبلاگ

هشتمین سخنرانی آزمایشگاه SOAL

در پی سخنرانی‌های آزمایشگاه SOAL که در ارتباط با جنبه‌های مختلف بهینه‌سازی برگزار می‌‌شوند، سخنرانی‌ پیش رو برگزار خواهد شد: این سخنرانی توسط دکتر هادی صدوقی …
بیشتر بخوانید

هفتمین سخنرانی آزمایشگاه SOAL

در پی سخنرانی‌های آزمایشگاه SOAL که در ارتباط با جنبه‌های مختلف بهینه‌سازی برگزار می‌‌شوند، سخنرانی‌ پیش رو برگزار خواهد شد: این سخنرانی توسط دکتر موسی گلعلی‌زاده …
بیشتر بخوانید

ششمین سخنرانی آزمایشگاه SOAL و اولین سخنرانی در مورد سوال مسابقه Optimizer2022

آزمایشگاه SOAL سالانه سخنرانی‌هایی در مجموعه سخنرانی‌های آزمایشگاه SOAL در ارتباط با جنبه‌های مختلف بهینه‌سازی برگزار می‌کند.  سخنرانی پیش رو نیز توسط دکتر رامین جوادی با موضوع Clustering: Graph-based …
بیشتر بخوانید

هشتمین سخنرانی آزمایشگاه SOAL

در پی سخنرانی‌های آزمایشگاه SOAL که در ارتباط با جنبه‌های مختلف بهینه‌سازی برگزار می‌‌شوند، سخنرانی‌ پیش رو برگزار خواهد شد: این سخنرانی توسط دکتر هادی صدوقی …
بیشتر بخوانید

هفتمین سخنرانی آزمایشگاه SOAL

در پی سخنرانی‌های آزمایشگاه SOAL که در ارتباط با جنبه‌های مختلف بهینه‌سازی برگزار می‌‌شوند، سخنرانی‌ پیش رو برگزار خواهد شد: این سخنرانی توسط دکتر موسی گلعلی‌زاده …
بیشتر بخوانید

ششمین سخنرانی آزمایشگاه SOAL و اولین سخنرانی در مورد سوال مسابقه Optimizer2022

آزمایشگاه SOAL سالانه سخنرانی‌هایی در مجموعه سخنرانی‌های آزمایشگاه SOAL در ارتباط با جنبه‌های مختلف بهینه‌سازی برگزار می‌کند.  سخنرانی پیش رو نیز توسط دکتر رامین جوادی با موضوع Clustering: Graph-based …
بیشتر بخوانید